אביאלי חומרי בניין וכלי עבודה
אביאלי חומרי בניין
אביאלי חנות כלי עבודה וחומרי בניין בוואצאפ

השאירו פרטים

  תקנון אתר

  תקנון האתר

  1. הגדרות
  "החברה"- אביאלי – טיג (2008) בע"מ, ח.פ. 514072156;
  "האתר"- www.avieli.co.il;
  "משתמש"- כל אדם לרבות תאגיד, הרשאי להשתמש באתר, לגלוש בו ולבצע פעולות במסגרתו, הכל בכפוף למילוי התנאים המפורטים בתקנון;
  "המוצרים"- כל המוצרים המוצעים למכירה באתר;
  "פעולה"- כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות גלישה באתר ורכישת מוצרים המוצעים בו למכירה.

  2. כללי

  2.1. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין החברה לכל דבר ועניין. השימוש באתר וביצוע פעולה בו כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. מובהר, כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהווה הסכמה של המשתמש להוראות התקנון ורואים במשתמש באתר כמי שקרא אותן. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. יודגש, כי כל משתמש מצהיר, כי הנו מודע ומסכים להוראות תקנון האתר ולכללי השימוש בו ומקבלם, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או האתר ו/או בעלי החברה ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על-פי תקנון זה. המשתמש מתבקש לקרוא היטב את התקנון עובר לגלישה באתר ולביצוע כל פעולה בו.

  2.2. אתר החברה הינו אתר המצוי ברשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים על-ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט, הנמצא בבעלות החברה ומנוהל ומופעל על-ידה או על-ידי מי מטעמה.

  2.3. החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש. כמו כן, רשאית החברה להסיר את האתר לחלוטין מרשת האינטרנט ו/או לחסום את הגישה אליו, כולו או חלקו. הורדה ו/או חסימה כאמור עשויה להיות מלווה במחיקת מלוא המידע האצור בו.

  2.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או האפשרות לבצע פעולות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת ו/או שאינה ראויה ו/או חורגת מהאמור בתקנון ו/או מעלה חשש בדבר ניסיון לפגוע בפעילותו התקינה של האתר.

  2.5. תקנון זה ותנאיו ניתנים לשינוי, מחיקה, הוספה ו/או עדכון בכל עת על-ידי החברה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. על המשתמש להתעדכן בתקנון מעת לעת על מנת לבדוק את התנאים החלים עליו באותה עת שכן אלו מחייבים אותו, במיוחד לפני כל שימוש וגלישה באתר וביצוע פעולה בו. הגרסה המופיעה באתר בכל עת היא הקובעת באותה עת לכל שימוש באתר ו/או ביצועה פעולה בו. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתקנון, לתנאיו ו/או לשינויים שנעשו בו, עליו להימנע מלהמשיך לגלוש באתר ולבצע בו פעולות.

  2.6. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.

  2.7. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר הכוונה גם לנקבה במשמע, ולהפך.

  2.8. הוראות התקנון חלות גם על גלישה ו/או שימוש באתר באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר לרבות מכשירים סלולאריים, מחשבים נישאים, מחשבי לוח וכיו"ב.

  2.9. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

  3. מי רשאי לבצע פעולות באתר
  רשאי לגלוש באתר ולבצע בו פעולות כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן ובכפוף לתנאי תקנון זה:

  3.1. המשתמש הינו מעל גיל 18 או הינו גוף משפטי המאוגד והרשום כדין בישראל, והכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות לרבות רכישה של המוצרים המוצעים באתר.

  3.2. במידה שהמשתמש הינו קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, נדרש הוא לידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו ("האפוטרופוס") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעולה, מכל סוג שהוא, באתר. על האפוטרופוס חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לבצע פעולות באתר ו/או לגלוש בו בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים על מנת שתעשה על-פי תנאיו. כל פעילות באתר אשר תבוצע על-ידי קטינים מהווה הסכמה של האפוטרופוס והקטינים לאמור בתנאי התקנון. במידה שהמשתמש אינו רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס. יחד עם זאת, כל פעולה באתר שהתבצעה על-ידי מי שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס כאמור, לא תחייב את החברה.

  3.3. המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או גוף משפטי המאוגד והרשום כדין בישראל או תייר הנמצא כדין בישראל.

  3.4. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף שהונפק על-ידי אחת מחברות האשראי המורשות בישראל.

  3.5. המשתמש הינו בעל כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת דואר בישראל.

  3.6. החברה רשאית למנוע ממשתמש מלעשות שימוש באתר ו/או לבצע בו פעולות מכל סיבה שהיא לרבות בגין כל אחד מהמקרים הבאים:

  3.6.1. המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון;

  3.6.2. המשתמש מתגורר באזור אליו חברת דואר ישראל בע"מ ו/או חברות המשלוחים לא מבצעות חלוקת דואר או משלוחים;

  3.6.3. המשתמש מסר בעת ההרשמה לאתר ו/או בכל שלב אחר בו התבקש למסור פרטים הן באתר והן בטלפון, פרטים שגויים במתכוון;

  3.6.4. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או מי מטעמה או בפעילותו התקינה של האתר.

  3.6.5. בכוונת המשתמש למכור את המוצר שרכש באתר לצד שלישי ו/או לסחור בו.

  3.7. החברה תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, להתנות אספקת המוצר למשתמש בחתימת בעל כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה, לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה במעמד האספקה ו/או בהצגת מספר אישור הזמנה, כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות של האתר.

  4. המוצרים המוצעים למכירה באתר

  4.1. באתר קיימת זירת מכירות המציעה למשתמש מוצרים ממיטב היצרנים והמשווקים, במסגרתה תתבצענה רכישות של אותם מוצרים. מוצרים הנמכרים דרך האתר, מוצעים למשתמש לרכישה במחיר הנקוב בו במועד ביצוע העסקה. החברה איננה היצרן של המוצרים באתר.

  4.2. המוצרים המוצעים באתר נבחרו בקפידה והם בעלי אישור של מכון התקנים הישראלי, ככל שהדבר נדרש.

  4.3. המחירים המופיעים באתר במועד העסקה הם המחירים הקובעים. המחירים באתר הם מחירים בלעדיים לאתר ואלו אינם תואמים את מחירי המוצרים בחנות החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים ואת מחירם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. חלק ממחירי המוצרים באתר כוללים דמי משלוח רגיל עד כתובת הדואר או בית הלקוח של המשתמש, כפי שהוזנה לאתר על-ידו בטופס ההזמנה כמען למשלוח ההזמנה ובחלק מהמוצרים, דמי המשלוח מתווספים בסיום הליך הרכישה, הכל אלא אם צוין אחרת ובהתאם לדרך האספקה שבחר המשתמש.

  4.4. החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת לספק למשתמש באתר את מרבית המידע הנדרש לצורך קבלת החלטה לגבי ביצוע עסקה באתר. מובהר, כי תמונות המוצרים באתר הן להמחשה בלבד וייתכנו שינויים בין התמונות המופיעות באתר (לרבות הפרשי גוונים וצבעים ופרטי המוצרים) ובין המוצרים שיסופקו בפועל, אשר נובעים, בין היתר, מן העובדה כי המוצרים מצולמים ומוצגים על גבי מסכים. כמו כן, במקרה של פער או הבדל בין התמונה לבין המפרט בדף המוצר (כהגדרתו מטה), יגבר התיאור בדף המוצר ו/או באתר על התיאור הנשקף מהתמונה.

  4.5. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ בשיעורו כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

  4.6. במקרה שמוצר מצוין באתר במחיר לא נכון בשל טעות סופר או טעות במידע על המחירים שקיבלה החברה מספקיה, תהיה לחברה זכות לסרב למלא הזמנה או לבטל עסקה שבוצעה במחיר לא נכון. לחברה קיימת זכות לסרב למלא הזמנה כאמור או לבטלה גם אם העסקה כבר אושרה וכרטיס האשראי חויב. ככל שכרטיס האשראי חויב עבור העסקה וזו בוטלה, יקבל המשתמש זיכוי לחשבון כרטיס האשראי בסכום שחויב.

  4.7. החברה תעדכן את האתר כאשר מוצר אזל מהמלאי אולם ייתכנו מקרים בהם תתבצענה מספר רב של רכישות באתר בזמן קצר והנתונים אודות המלאי לא יתעדכנו באופן מיידי אלא זמן מה לאחר מכן. ככל שבוצעה הזמנה ולאחר מכן התברר, כי המוצרים שהוזמנו אזלו מהמלאי, תודיע על כך החברה למשתמש תוך 7 ימי עסקים, ותאפשר לו לבחור בין מוצר חלופי שווה ערך או ביטול העסקה.

  5. רכישה באתר

  5.1. האתר מאפשר, בין היתר, בחירה ורכישה של מוצרים מבין המוצרים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר ובמחירים אטרקטיביים. המשתמש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע למכירה באתר.

  5.2. עבור כל מוצר המוצע למכירה באתר מוצג "דף מוצר", המציג את המוצר המוצע למכירה, מאפייניו ומחירו ("דף מוצר"). החברה רשאית לעדכן את דף המוצר מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי וכן לעדכן ו/או לשנות את מחירי המוצרים.

  5.3. על מנת לבצע הזמנה של מוצר יש תחילה לבחור את המוצר. לאחר בחירת המוצר יש להקליד את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי ("טופס ההזמנה"). על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירה והקלדה של הפרטים הנכונים והמדויקים שאם לא כן, לא תוכל החברה להשלים את ההזמנה ולהבטיח את ביצועה. כמו כן, ניתן לבצע הזמנה טלפונית באמצעות יצירת קשר עם החברה בטלפון המופיע באתר.

  5.4. חיוב המשתמש בגין העסקה יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום פעולת הזמנה. לאחר סיום פעולת ההזמנה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה על-ידי חברת האשראי, תינתן הודעה מתאימה, כי העסקה אושרה. יודגש, כי העסקה תשתכלל רק לאחר שהחברה תקבל אישור מאת חברת האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין החברה. במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברת האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה. במקרה זה, על מנת להשלים את העסקה, יידרש מהמשתמש ליצור קשר טלפוני עם החברה לצורך הסדרת התשלום ואישור חברת האשראי לביצוע העסקה. ככל שהמשתמש לא יצור קשר עם החברה בתוך 48 שעות ממועד קבלת הודעה כאמור ו/או ככל שלא יתקבל אישור מחברת האשראי, תהיה רשאית החברה לבטל את העסקה.

  5.5. במקרה בו בחר המשתמש לשלם באמצעות כרטיס אשראי אולם אינו מעוניין למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, יכול המשתמש ליצור קשר עם החברה ולמסור את פרטי האשראי באמצעות הטלפון המופיע באתר. העסקה תשתכלל רק כאשר המשתמש ייצור קשר עם החברה וימסור את פרטי כרטיס האשראי שלו במדויק והחברה תאשר את העסקה. יובהר, כי היה והמשתמש בחר באפשרות לפיה נציג החברה ייצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והמשתמש לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של החברה בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה.

  5.6. לאחר ביצוע העסקה ואישורה על-ידי חברות האשראי תרשם העסקה במחשבי החברה ויישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצועה בתוך 72 שעות מהשלמתה בצירוף חשבונית. יצוין, כי המידע שיוכנס על-ידי המשתמש לאתר ישמש, בין היתר, לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת לאחר קבלת אישור לכך על-ידי המשתמש, הכל בכפוף למדיניות הפרטיות בתקנון. יודגש, כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע העסקה ואינו מחייב את החברה.

  5.7. במקרה שבו לא תוכל החברה לעמוד בהזמנה כפי שהוזמנה מכל סיבה שהיא, אף אם הוזמנה בהתאם להוראות באתר, לא תבוצע ההזמנה ולא יגבה כל תשלום מהמשתמש. השלמת העסקה מותנית גם בכך שהמוצרים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה שהחברה לא תוכל לעמוד בהזמנה ו/או שמוצר אזל מן המלאי ו/או שקיימת בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה החברה רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה והוא יזוכה ככל שחויב. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני, בהודעה טלפונית או במסרון לנייד, על-פי בחירת החברה. במקרה זה, לא תהיה למשתמש כל טענה או דרישה כנגד החברה.

  5.8. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המוצרים בכל עסקה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

  5.9. החברה אינה אחראית לאי השלמת עסקה באתר או בטלפון הנובע מהזנה או מסירה של פרטים שגויים מכל סיבה שהיא על-ידי המשתמש. על המשתמש להקפיד על מסירה מדויקת של הפרטים ולבדוק היטב את פרטי ההזמנה טרם אישורה באתר.

  5.10. יובהר, כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מסירת פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש מהלך העסקה.

  6. ביטול עסקה על-ידי המשתמש

  6.1. משתמש אשר ביצע עסקה באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 והתקנות אשר הותקנו על-פיו, כפי שיעודכנו מעת לעת ("חוק הגנת הצרכן"), ובהתאם להוראות התקנון, כפי שיפורט להלן.

  6.2. משתמש המעוניין לבטל עסקה לפני שכרטיס האשראי שלו חויב, רשאי לעשות זאת על-ידי מתן הודעה בכתב לחברה באמצעות "צור קשר" באתר, בדואר אלקטרוני: sapir.avieli@gmail.com. או בפקס' המופיע באתר וזאת ללא חיוב כלשהו.

  6.3. משתמש המעוניין לבטל עסקה לאחר שכרטיס האשראי שלו חויב ולפני שהמוצר נשלח אליו, רשאי לעשות זאת על-ידי מתן הודעה בכתב לחברה באמצעות "צור קשר" באתר, בדואר אלקטרוני: sapir.avieli@gmail.com. במקרה זה יוחזר כספו באמצעות חברת האשראי.

  6.4. משתמש המעוניין לבטל עסקה לאחר שהמוצר נשלח אליו, רשאי לעשות כן על-ידי מתן הודעה בכתב לחברה באמצעות "צור קשר" באתר, בדואר אלקטרוני: sapir.avieli@gmail.com  זאת בתוך 14 ימים מיום שקיבל המשתמש את המוצר. על המשתמש מוטלת החובה לוודא את קבלת הודעת הביטול בחברה.

  6.5. יש לציין בהודעה על ביטול עסקה את פרטי ההזמנה ולצרף חשבונית.

  6.6. תחת ביטול העסקה לפי סעיפים 6.2 – 6.4 לעיל ובהסכמת החברה ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי, יכול המשתמש להחליף את המוצר במוצר שווה ערך אחר. במקרה זה, יישא המשתמש בעלויות המשלוח (ההחזרה ושליחת המוצר האחר), ככל שקיימות. המשתמש רשאי להגיע באופן עצמאי למשרדי החברה בתיאום מראש, על מנת לבצע את ההחלפה.

  6.7. עם קבלת הבקשה לביטול עסקה כאמור בסעיפים 6.3 – 6.4 לעיל, תבטל החברה את החיוב ואם זוכה חשבונה של החברה, יושב למשתמש סכום החיוב באמצעות זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה, בתוך 7 ימי עסקים מיום קבלת הבקשה לביטול עסקה או מיום קבלת המוצר שביקש המשתמש להשיב במשרדי החברה (או במקום אחר, בהתאם להנחיות החברה), לפי המאוחר מביניהם, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. ככל שלא ניתן לזכות את כרטיס האשראי, מכל סיבה שהיא, או שהתשלום בוצע במזומן או בשיק מזומן, תשיב החברה למשתמש את התמורה במזומן או בשיק מזומן. זיכוי עבור החזרת מוצר יעשה על-פי ערכו של המוצר ביום ביצוע העסקה. יצוין, כי זיכוי על מוצר שנרכש באמצעות קופון או בתווי קנייה יהיה בהתאם לערך העסקה שבוצעה בפועל.

  6.8. בכל מקרה של ביטול עסקה שבוצע לאחר שהמוצר נשלח למשתמש (למעט במקרה של מוצר פגום), על המשתמש להשיב את המוצר לחברה על חשבונו, באריזתו המקורית, שלם, תקין, ללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא ושלא נעשה בו כל שימוש. לא ניתן לבטל עסקה ולהחזיר מוצר שניזוק או שנעשה בו שימוש. כמו כן, לא ניתן להחזיר מוצר שאריזתו נפתחה או הושחתה או מוצר שנשבר או התקלקל כתוצאה משימוש לא נכון, שימוש רשלני ו/או בזדון.

  6.9. על המשתמש לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה שהמשתמש קיבל את המוצר כשהוא פגום או כאשר קיימת אי התאמה בין המוצר לבין פרטיו כפי שהוצגו באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, על-ידי מתן הודעה בכתב לחברה באמצעות "צור קשר" באתר, בדואר אלקטרוני- sapir.avieli@gmail.com, הכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. במקרה שביטול מהטעמים הנ"ל יימצא מוצדק, יהיה המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על-ידו (ככל ששולמו) אלא אם המוצר נאסף על-ידי החברה מהכתובת אליה נשלח, והמשתמש יזוכה במלוא סכום העסקה באמצעות חברת האשראי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא יהיה המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על-ידו (ככל ששולמו).

  6.10. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, במקרה של ביטול עסקה על-ידי המשתמש שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין פרטיו כפי שהוצגו באתר, רשאית החברה לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר נשוא הביטול או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. כמו כן, ככל שחויב כרטיס האשראי, רשאית החברה לגבות את עמלת חברת האשראי ו/או עמלה של גוף אחר שעמו התקשרה לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, בשיעור של 3% מגובה העסקה או את התשלום שנגבה ממנה בפועל על-ידי חברת האשראי או אותו גוף אחר, לפי הגבוה מביניהם.

  6.11. ביטול עסקה לפי סעיף 6 זה, יחול אך ורק על עסקה שסכומה עולה על 50 ₪, אלא אם יוחלט אחרת על-ידי החברה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

  6.12. לא ניתן לבטל עסקה שלא בהתאם להוראות התקנון ולהוראות חוק הגנת הצרכן.

  7. ביטול עסקה על-ידי החברה

  7.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקה שביצע משתמש ו/או להגביל או לבטל את זכותו של משתמש לבצע פעולות באתר, לרבות, אך לא רק,

  בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

  7.1.1. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון" ו/או עקב אירועים שאין לחברה שליטה עליהם, נבצר מהחברה לנהל את האתר כתיקונו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, תהיה החברה רשאית לבטל את העסקה ואת התקשרותה עם המשתמש. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: תקלות חשמל, תקלות מחשב, תקלות במערכת הטלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, שריפה, שביתה, חבלה כלשהי, אירוע בטחוני ותקלות שמקורן במזג האוויר ובנזקי טבע.

  7.1.2. במקרה שלאחר סיום ביצוע העסקה התגלה, כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את העסקה או להציע מוצר חלופי שווה ערך.

  7.1.3. במקרה שלא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ו/או פרטיו המלאים של המשתמש ו/או במקרה שהמשתמש לא השלים את הזמנתו באתר, לרבות עקב אי הזנת פרטים או אמצעי תשלום ו/או במקרה שהמשתמש מסר

  בעת ביצוע העסקה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים.

  7.1.4. במקרה שיתברר לחברה, כי המשתמש פעל באופן בלתי חוקי ו/או שעסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו ובכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה ו/או בניגוד להוראות הדין.

  7.1.5. במקרה שהמשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד שלישי אחר כלשהו.

  7.1.6. במקרה שהחברה סבורה, כי בכוונת המשתמש למכור את המוצרים שנרכשו על-ידו באתר לצד שלישי כלשהו. המשתמש מאשר ומתחייב, כי לא ימכור מוצרים שרכש באתר לצד שלישי כלשהו.

  7.1.7. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים, כולם או חלקם, בכל אופן שהוא ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים למשתמש ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשורת ובמערכת הנתונים של האתר ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע העסקה למועד האספקה המשוער שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה.

  7.1.8. במקרה שהכתובת שמסר המשתמש בעת ביצוע העסקה נמצאת מחוץ לאזור פעילות חברת דואר ישראל ו/או חברות המשלוחים ו/או מוגבלת לגישה מבחינה ביטחונית ו/או אחרת.

  7.1.9. במידה שתחול או תתגלה טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל דבר אחר הנוגע למוצר או בקבלת פרטים מן המשתמש.

  7.1.10. במידה שיתברר לחברה, כי אין ביכולתה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים למשתמש או להבטיח אספקה למשתמש בכתובתו כפי שנמסרה במועד ביצוע העסקה.

  7.1.11. במקרה שמשתמש ביצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי שאינו בתוקף ו/או שהוגבל לשימוש ו/או חסום לשימוש ו/או אינו מוחזק בידיו.

  7.2. בוטלה עסקה על-ידי החברה, מכל סיבה שהיא, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, לרבות, אך לא רק, נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

  7.3. בוטלה העסקה כאמור לעיל, תיידע החברה את המשתמש ותשיב לו את מלוא התמורה ששילם (ככל שילם) באופן שבו בוצע התשלום ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי לפי העניין, והמשתמש לא יהא זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

  8. אחריות ושירות

  8.1. השימוש באתר נעשה באחריותו המלאה של המשתמש ולא תהיה למשתמש באתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האתר, השירותים הניתנים במסגרתו ו/או תכניו.

  8.2. כל המוצרים הנמכרים באתר הינם חדשים לחלוטין ומסופקים באריזותיהם המקוריות ונהנים מהאחריות ומהשירות המקובלים, הכל בהתאם לתעודת האחריות שצורפה למוצרים (ככל שצורפה) ולהוראות הדין. יודגש, כי

  האחריות למוצרים, לאיכותם, לטיבם ולתקינותם, מוטלת על היצרן, הספק ו/או היבואן (לפי העניין), על-פי תעודת האחריות המצורפת למוצר (ככל שצורפה) ובכפוף לתקנון זה ולהוראות הדין ובמקרה של תקלה כלשהי במוצר, על הצרכן לפנות ישירות ליצרן, ספק ו/או ליבואן (לפי העניין), בתיאום ובליווי החברה.

  8.3. החברה לא תהיה אחראית על אופן השימוש במוצר על-ידי המשתמש ותוצאותיו והמשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי לאופן השימוש במוצר שרכש באתר. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש לא נכון במוצר ו/או שלא על-פי ייעודו ו/או שלא על-פי ההוראות באתר ו/או הוראות היצרן/הספק/היבואן, תהיה עילת התביעה אשר תהיה.

  8.4. החברה אינה מתחייבת, כי תכני האתר יהיו מלאים, נכונים, מדויקים או יהלמו את ציפיות ו/או דרישות המשתמש. השימוש באתר והשירותים הניתנים בו ניתנים כמות שהם. לא תהיה למשתמש באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות המוצר, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

  8.5. החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין תכני האתר ו/או שימוש בהם ו/או הסתמכות עליהם, ועל המשתמש לאמת את דיוקו ואמיתותו של כל מידע המתפרסם באתר טרם עשיית כל שימוש בו. מובהר, כי תכני האתר אינם משום תחליף לייעוץ ו/או לטיפול מקצועי במקום בו הם נדרשים.

  8.6. החברה לא תהיה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link). כמו כן, החברה אינה מתחייבת, כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.

  8.7. החברה לא תהיה אחראית לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באתר על-ידי צד שלישי, שאינו בשליטתה ולתוצאותיה.

  8.8. החברה עושה מאמצים רבים כדי לשמור על תקינות האתר ופעילותו. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת לשמור על זמינות האתר, תכניו ושירותיו. יובהר, כי האתר, תכניו ושירותיו אינם חסינים מפני גישה בלתי-מורשית והחברה אינה מתחייבת, כי השימוש באתר לא יופרע ויינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה ו/או בקווי התקשורת. החברה לא תישא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו לא התאפשר שימוש באתר מהסיבות הנ"ל או מכל סיבה אחרת, למקרה בו עסקה לא התקבלה ו/או לא הושלמה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת שימוש באתר וביצוע עסקה.

  8.9. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או ביצוע עסקה בו, שלא על-פי תקנון זה ו/או בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת המוצר, תהיה עילת התביעה אשר תהיה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. בתוך כך, החברה אינו אחראי על פעילותו התקינה של האתר ועל אבטחת המידע באתר, אף-על-פי שתפעל לשם כך ולמשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה הנובעת מכך. בכל מקרה, תוגבל אחריותה של החברה בקשר לאיחור, עיכוב או כשל באספקת המוצרים שנרכשו באתר לנזקים ישירים בלבד, ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של החברה ו/או מי מטעמה, ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצרים שנרכשו על-ידי המשתמש באותה עסקה.

  8.10. המשתמש באתר מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם במישרין ו/או בעקיפין עקב הפרת תקנון זה ובכלל זה, פגיעה במוניטין, פגיעה מסחרית או כלכלית, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט. בנוסף, יפצה ו/או ישפה המשתמש את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תקנון זה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה אשר על-פי תנאי התקנון או הדין אין לחברה אחריות לגביו או שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על- ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאי תקנון זה.

  9. אספקת המוצרים

  9.1. החברה תדאג לספק כל מוצר הנרכש על-ידי משתמש באתר לכתובת בישראל (כפי שהוקלדה על-ידו בעת ביצוע העסקה), זאת תוך 14 ימי עסקים מהמועד בו אושרה העסקה על-ידי חברת האשראי, אלא אם צוין אחרת ובכפוף לדרך האספקה שבחר המשתמש.

  9.2. המוצרים יסופקו למשתמש על-ידי חברת דואר ישראל ו/או חברות משלוחים. החברה רשאית לספק את המוצרים בעצמה, על-פי שיקול דעתה. התקנון של חברת דואר ישראל ו/או של חברות המשלוחים (או של כל גוף אחר באמצעותו החברה תבצע את האספקה, ההובלה או המשלוח של המוצרים), יחול על כל אספקה, הובלה או משלוח של מוצר ויחייב את המשתמש. החברה אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת דואר ישראל ו/או חברות המשלוחים בקשר עם אספקת המוצר, ההובלה ו/או המשלוח.

  9.3. האספקה למשתמש בכתובת שמסר בעת ביצוע העסקה תהיה מוגבלת לאזור פעילות חברת דואר ישראל ו/או חברות המשלוחים במדינת ישראל בלבד. החברה רשאית להודיע למשתמש, כי אין באפשרותה לספק הזמנה לאזור מסוים, מכל סיבה שהיא, ובמקרה זה, המשתמש לא יחויב בדמי משלוח ויהיה עליו לאסוף את המוצר באופן עצמאי ממשרדי החברה. יובהר, כי החברה לא מבצעת אספקה מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

  9.4. המשתמש רשאי לבחור באפשרות של איסוף עצמי בעת ביצוע ההזמנה ללא חיוב בדמי משלוח. משתמש שבחר באפשרות זו יגיע בכוחות עצמו למשרדי החברה ברחוב הכישור 6, חולון (או למקום אחר על-פי הנחיות החברה), בתיאום מראש ובמסגרת שעות פעילות החברה, ויישא לבדו בכל העלויות הכרוכות בקשר עם הגעתו לצורך איסוף הזמנתו.

  9.5. לעתים עשויה להופיע הערה הנוגעת להגבלת אפשרויות האספקה של הזמנה או מוצר מסוים בהזמנה. ההגבלות יכולות לנבוע מסיבות כגון משקל גבוה, שבירות גבוהה, גודל המוצר, מספר רב של מוצרים, מוצר נוזלי וכיו"ב. במידה שהזמנה כוללת מוצר שחלה עליו מגבלת משלוח, תחול המגבלה על כל המשלוח. כלומר, אם מוצר מסוים הנכלל בהזמנה, ניתן לאיסוף עצמי בלבד כל אותה הזמנה תוגבל לאיסוף עצמי. למשתמש עומדת האפשרות לפצל את ההזמנה ולהפריד את המוצר נשוא מגבלת המשלוח להזמנה נפרדת. באופן דומה, קיימת הגבלה על כמות המוצרים למשלוח יחיד במקרה של פריטים כבדים או חיוב שונה מחיובי משלוחים רגילים.

  9.6. לא ניתן יהיה לשנות את אופן האספקה לאחר השלמת הרכישה. במקרה של איסוף עצמי האחריות על המוצר תחול על הלקוח החל ממועד קבלת המוצר לחזקתו.

  9.7. מובהר, כי החברה אינה מתחייבת לזמני האספקה המפורטים בתקנון, כאשר המוצרים (כולם או חלקם) חסרים במלאי. או אז תמסור החברה הודעה על כך למשתמש, אשר יהיה רשאי לבטל את העסקה. החברה לא תהיה אחראית לכל עיכוב באספקת המוצרים למשתמש ו/או לאי אספקתם, שייגרם בשל פרטים שגויים, לא מדויקים ו/או בלתי מלאים, שמסר או הקליד המשתמש.

  9.8. החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת לעמוד בזמני האספקה המפורטים בתקנון ואף להקדימם יחד עם זאת, מובהר, כי זמני האספקה המפורטים בתקנון הינם זמנים משוערים וכי ייתכנו שינויים ועיכובים באספקת המוצרים בשל גורמים שאינם תלויים בחברה אלא בצד שלישי כגון חברת דואר ישראל ו/או חברות המשלוחים. המשתמש מאשר, כי ידוע לו שאפשר שאספקת המוצרים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער והחברה לא תישא באחריות בגין עיכובים באספקה ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם עיכובים אלה.

  9.9. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון כהגדרתו בסעיף 7.1.1 ‎לעיל ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה לרבות מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום, נזקי טבע, שביתות, השבתות וכיו"ב. בנסיבות אלה של איחור או עיכוב באספקה תיידע החברה את המשתמש מיד עם היוודע הדבר ותאפשר לו לבחור בין המתנה לקבלת המוצר, קבלת מוצר חלופי, או ביטול העסקה והשבת כספו.

  9.10. החברה תספק רק מוצר אשר שולמה עבורו התמורה במלואה.

  9.11. החברה אינה מחויבת לספק את המוצרים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. באזורים אלה, החברה תהיה רשאי לספק את המוצרים למשתמש במקום סמוך מקובל אשר יתואם עמו מראש או לבטל את העסקה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

  9.12. מועד אספקת המוצרים הוא בימי עסקים וזמני האספקה כפי שמצוינים בתקנון או באתר כוללים רק את חישובם ונספרים החל מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי (ימי א' עד ה' בכל שבוע קלנדרי, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג וימי שבתון). החברה עושה כמיטב יכולתה  להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המשתמש, זאת בכפוף למדיניות חברת דואר ישראל ו/או חברות המשלוחים.

  9.13. בעת אספקת המוצר, רשאית החברה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי אשר באמצעותו בוצעה העסקה ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו על גבי שובר ו/או הצגת אישור הזמנה ו/או לדרוש כל אמצעי זיהוי אחר, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, כתנאי למסירה המוצר לידי המשתמש.

  9.14. החברה רשאית לעדכן את דמי הטיפול והמשלוח בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר התקף בכל עסקה הינו המחיר המופיע באתר במועד השלמתה.

  9.15. מחיר המשלוחים באתר תקף עד 20 ק"ג לחבילה. המשלוחים הם לאזור המרכז בלבד. צפון: מהמרכז עד נתניה. דרום: מהמרכז עד קריית גת.
  *מלבד אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. *אין משלוחים מחוץ לאזורים מרוחקים מעבר לאזורי המרכז והשפלה. 

  9.16.
  -מידע על הובלות נוספות מעל 20 ק"ג (באמצעות הצעת מחיר טלפונית)
  לאתרים שנמצאים באזור המרכז והשפלה בלבד:
  -הובלת טנדר – 80 + מע"מ
  -הובלת מנוף – 280 + מע"מ
  -משאית ללא מנוף – 150 + מע"מ

  -מידע על הובלת ברזל:
  -משאית מנוף פריקה ברצפה – 350+ מע"מ

  *הובלת ברזל מנוף לאזורים רחוקים תתקבל הצעת מחיר בשיחת טלפון או מייל בלבד.
  *חלק מהמוצרים ניתן לקבל באספקה ישירה על גבי משטחים סגורים.
  *משטחים שלמים ללא עלות.

  *הזמנת צבע או כל נוזל שהוא – באיסוף עצמי בלבד!

  10. קניין רוחני

  10.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה הבלעדי של החברה. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, תכניו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים, עיצובם, תמונותיהם וכיו"ב), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו וכן כל מידע אחר המתפרסם או מוצג על-ידי החברה ו/או מי מטעמה.

  10.2. אין להעתיק, לשכפל, לשנות, לפרסם, לשווק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעבד יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את הקניין הרוחני ו/או לתרגם מידע כלשהו מהאתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, עיצוב וכיו"ב) כולו או חלקו, בין על-ידי המשתמש ובין באמצעות ו/או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של החברה ובכפוף לתנאי ההסכמה, ככל שתינתן.

  10.3. אין לעשות כל שימוש בנתונים המופיעים באתר, בבסיס הנתונים שלו, ברשימות המוצרים בתמונות המופיעות בו ו/או בפרטים אחרים המתפרסמים בו ולהציגם במקום אחר, בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב. בכלל זה, נאסר לאסוף נתונים מהאתר באמצעות תוכנות ייעודיות ואין להפעיל ו/או לאפשר הפעלתו של כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו"ב, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכני האתר (כולם או חלקם). בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו את תכני האתר (כולם או חלקם) ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית כלשהי.

  10.4. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.

  10.5. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. בתוך כך, אין להציג את האתר, תכניו ו/או המוצרים הנמכרים בו בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצוב האתר, תוכן האתר ו/או המוצרים הנמכרים בו ו/או מחסירים מהם דבר מה (לרבות פרסומות ותכנים מסחריים).

  10.6. סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שם החברה, שם המותג, שם האתר, שמות מתחם (Domain Name), סימני לוגו (logo), אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, פרסומות של החברה וכן עריכתם והצגתם של אלה, הם כולם רכושה של החברה ובבעלותה הבלעדית של החברה ו/או מי מטעמה ואין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או לעשות בהם כל שימוש בלא הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

  10.7. ככל שהחברה עושה שימוש באתר בסימני מסחר ומידע (לרבות תמונות, שרטוטים וכו') שנמסרו לה לפרסום על-ידי חברות אחרות או שהשימוש בהם אושר על-ידן, סימני המסחר ומידע אלו הינם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.

  11. סודיות אבטחה ופרטיות

  11.1. החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר וקיימת מדיניות ברורה ביחס להגנת הפרטיות באתר, כפי שתפורט בהמשך, והחברה מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. מטרת מדיניות הפרטיות היא להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת.

  11.2. בעת שימוש באתר וגלישה בו נאסף מידע על המשתמש. מידע זה יישמר במערכות המחשב של החברה. חלק מהמידע מזהה את המשתמש באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתו, פעולות שביצע באתר, מוצרים שרכש, פרטי עסקאות שביצע, אמצעי התשלום ששימשו אותו וכיו"ב. זהו המידע שהמשתמש מוסר ביודעין, בעת שביצע הזמנה באתר. חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמש אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיו. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שנקראו באתר, הדפים שבהם צפה המשתמש, ההצעות, השירותים והתכנים שעניינו אותו, זמן שהיית המשתמש באתר, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנה לאתר ועוד. החברה רשאית לשמור מידע זה ולהשתמש בו לצרכיה, בכפוף למדיניות הפרטיות ובכפוף להוראות החוק, לרבות אך לא רק, חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, בין היתר, לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי, שיפור האתר ויצירת קשר עם המשתמש במידת הצורך. המשתמש מודע לכך ומסכים בעצם שימושו באתר, כי החברה תשמור מידע ותעשה בו שימוש כאמור.

  11.3. ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לאתר או בעת ביצוע רכישה בו, החברה תבקש מהמשתמש רק את המידע הנחוץ במישרין לרכישת המוצרים. המשתמש אינו מחויב למסור את פרטיו האישיים, מסירת פרטים כאמור תעשה על-פי שיקול דעתו והחלטתו במידה ויבקש לעשות שימוש באתר ו/או לבצע בו רכישה. ללא מסירת הפרטים לא יוכל המשתמש לבצע רכישה באתר.

  11.4. השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על-פי מדיניות הפרטיות ו/או על-פי הוראות כל דין, וזאת על מנת-

  11.4.1. לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר;

  11.4.2. לתפעל את האתר ולאפשר ביצוע עסקאות בו;

  11.4.3. לצורך שמירת קשר עם המשתמש ושיפור התקשרות עימו;

  11.4.4. לשפר ולהעשיר את השירותים, התכנים והמוצרים המוצעים באתר;

  11.4.5. לשנות או לבטל שירותים, תכנים ומוצרים קיימים;

  11.4.6. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר, לרבות פרסום מידע ותכנים;

  11.4.7. כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי העניין של המשתמש.

  11.5. החברה מעוניינת לשלוח אל המשתמש מעת לעת בדואר אלקטרוני מידע בדבר מוצריה ושירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישלח אל המשתמש בכפוף לקבלת הסכמתו לכך באמצעות אישורו של התקנון בעת ביצוע הזמנה ו/או הרשמתו של המשתמש לאתר, בהתאם לדרישות החוק, ובכל עת יהיה ביכולתו לבטל את הסכמתו ו/או הרשמתו לאתר ולחדול מקבלת המידע, באמצעות מתן הודעה בכתב לחברה בדואר אלקטרוני: sapir.avieli@gmail.com .

  11.6. החברה לא תמסור את פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יתייחס אל המשתמש אישית ולא יאפשר את זיהויו.

  11.7. בלי לגרוע מהאמור בסעיף 11.6 לעיל, החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיו האישיים של המשתמש והמידע שנאסף על פעילותו באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

  11.7.1. העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע העסקה וכן לגורם המספק את המוצרים למשתמש לצורך ביצוע האספקה;

  11.7.2. אם המשתמש ירכוש מוצרים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת העסקה;

  11.7.3. לצורך מימוש אחריות על המוצרים;

  11.7.4. במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיו;

  11.7.5. אם המשתמש יבצע באתר פעולות בניגוד לדין;

  11.7.6. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיו של המשתמש או המידע אודותיו לצד שלישי;

  11.7.7. אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לצד שלישי וכן במקרה שתתמזג עם צד שלישי או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שצד שלישי זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

  11.8. האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם המשתמש אינו יודע כיצד לעשות זאת, עליו לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא משתמש.

  11.9. החברה רשאית להתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר או לפרסם בו. במקרה זה, המודעות שבהן המשתמש צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבו של המשתמש. ה- Cookies כאמור, מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפה המשתמש בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקיש. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה, והחברה אינה אחראית על שימוש באתרים אלה.

  11.10. החברה או מי מטעמה מיישמים באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע ונוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה אינה מתחייבת ששירותיה ושרתיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם, ואין היא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם ככל שגישה בלתי-מורשית תתרחש.

  11.11. האתר הינו אתר מאובטח, כל הנתונים אשר יוזנו למערכת על-ידי המשתמש בעת הגלישה ו/או ביצוע עסקה באתר, יישארו חסויים ומאובטחים. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת החברה באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (PCI DSS, SSL) המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת האתר. החברה אינה עושה כל שימוש בפרטי אמצעי התשלום שהזין המשתמש באתר, אלא לביצוע התשלום, ואינה מעבירה אותם לכל צד שלישי שהוא, זולת לצורך ביצוע העסקה על-ידי המשתמש. יודגש, כי פרטי כרטיס האשראי של המשתמש באמצעותו ביצע פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות החברה מאחר שהחברה נעזרת בחברה חיצונית (פלאקארד) לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר, כי מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת כאמור מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בהם בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, כהגדרתו בסעיף 7.1.1 ‎לעיל, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או פגיעה מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

  12. תנאים נוספים

  12.1. החברה מנהלת רישום ממוחשב של כל הפעולות המבוצעות באתר. רישום זה בדבר הפעולות המבוצעות באתר, יהוו ראיה לכאורה לאמור בו ולנכונות הפעולות.

  12.2. כל הודעה למשתמש תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על-ידו במהלך ביצוע העסקה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר אלקטרוני, תיחשב כאילו הגיעה ליעדה בתוך יום עסקים אחד מיום שנשלחה.

  12.3. החברה רשאית לפסול ו/או להימנע מלפרסם באתר ו/או בדף החברה בפייסבוק או בכל מדיה חברתית אחרת כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן כלשהו ("תוכן"), אשר עשוי לפגוע בשמה של החברה ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני ו/או שעשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שנוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמלא של החברה. המשתמש באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לחברה את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתוכן ומאשר ומתחייב, כי החברה תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר, בדף הפייסבוק ו/או בכל מדיה חברתית אחרת בכל עת וללא כל תמורה שהיא. זכות זו של החברה תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש מאשר, כי הוא מודע לכך שמרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת תכנים מכל סוג לדף הפייסבוק ו/או למדיה חברתית אחרת, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר, כי היה מודע לכך בהחלטתו לעשות שימוש בשירותים אלה. המשתמש מאשר, כי לחברה מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של החברה ובכלל זה להימנע מכל פעילות אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של החברה בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתמש, כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של החברה כאמור.

  12.4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרי שהמשתמש באתר מתחייב שלא לפרסם ו/או להעלות לאתר ו/או לדף הפייסבוק של החברה ו/או למדיה חברתית אחרת ו/או להציג באמצעות האתר כל מידע, תכנת מחשב, אמרה ו/או תכנים העולים כדי לשון הרע, הסתה ו/או תרמית ו/או בלתי מדויקים, פוגעניים, שקריים, מסולפים, בלתי צנועים ו/או פוגעים בקדשי דת, בעלי אופי מיני, מאיימים, גזעניים ו/או בלתי חוקיים, מזיקים ו/או שיש בהם משום פרסומת שאינה של החברה ו/או הנוגעים לקטינים ו/או שיש בהם להביא לזיהויים של קטינים ו/או ליצירת קשר עם קטינים ו/או כל מידע אחר אשר יש בו להפר או לפגוע בזכויות החברה ו/או צד שלישי כלשהו (לרבות, אך לא רק, זכויות קניין רוחני או זכות לפרטיות). המשתמש יישא באופן בלעדי באחריות לכל הפרה של האמור לעיל על-ידו.

  12.5. מובהר, כי אישור תנאי התקנון על-ידי המשתמש ו/או הרשמתו לאתר והצטרפותו לרשימת הדיוור של החברה אשר בוחר למלא פרטים כגון: דואר אלקטרוני, מס' נייד וכיו"ב, מהווה הסכמה של המשתמש להיכלל ברשימת התפוצה של החברה ולקבל הודעות וחומר שיווקי שהחברה מפיצה ו/או תפיץ בעתיד באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו ללקוחות החברה ו/או לכלל הציבור, בין היתר, באמצעות שליחת הודעות לדואר האלקטרוני של המשתמש ו/או מסרונים שיישלחו ישירות למכשירו הנייד.

  12.6. החברה תפרסם מעת לעת מבצעים והצעות מיוחדות ללקוחותיה ו/או לכלל הציבור והיא רשאית לשנות בכל עת וללא הודעה מוקדמת את תנאי ההצעות או המבצעים הנ"ל ו/או להפסיקם.

  12.7. תנאי תקנון זה אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן, מפיץ או שלוח בין החברה לבין המשתמש.

  12.8. אם תנאי מתנאי התקנון ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה שהיא, תנאי זה ימחק מהתקנון ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי התקנון הנותרים. במקרה זה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף

  במקום התנאי שנמחק או הוסר.

  12.9. תנאי התקנון מהווים את ההסכם המלא בין החברה לבין המשתמש בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ולביצוע פעולות בו ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לאתר ולתוכנו.

  13. שירות לקוחות/יצירת קשר
  לפרטים ולבירורים ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באמצעות האתר תחת הכותרת "צור קשר", בדואר אלקטרוני: sapir.avieli@gmail.com, בדואר לכתובת: הכישור 6, חולון, בטלפון: 03-7946737 או בפקס': 03-7946736. ניתן לפנות לשירות הלקוחות בכל שאלה או הבהרה הנוגעת לאתר, לביצוע עסקה, להזמנות, מוצרים, מפרטים, תפעול, אחריות וכל נושא אחר. שירות הלקוחות ישמח לעמוד לשירות המשתמש בכל שאלה ובכל נושא על מנת להנעים את חווית השימוש באתר וביצוע רכישה בו ולהפכה לפשוטה, יעילה ומהירה.

  14. התיישנות
  מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה, טענה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על-ידי המשתמש ו/או למוצרים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך תקופת התיישנות מוסכמת כמשמעותה בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

  15. דין ושיפוט
  הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר. הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש באתר ו/או מביצוע עסקה ו/או כל פעולה בו, תהיה לבתי המשפט (השלום או המחוזי) במחוז מרכז ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

  עודכן ביום: 20.09.2016
  טל"ח